مذاق

ما لد و طاب من جنوب المتوسط

اطعمة

مذاق

Il y a 53 produits.

Affichage 1-48 de 53 article(s)

Filtres actifs

طبق على شكل قلب من خشب الزيتون

Huile d'olive extra vierge...

41,66 $US
Clous de Girofle en Grains

عود القرنفل

8,44 $US
طبق على شكل قلب من خشب الزيتون

زيت الزيتون الممتاز روسبينا

41,66 $US
Coriandre en Poudre

Coriandre en Poudre

7,38 $US
Poivre Noir en Grains

Poivre Noir en Grains

8,44 $US
طبق على شكل قلب من خشب الزيتون

d'Huile d'olive Tunisienne...

41,66 $US
Cumin en grain

Cumin en grain

8,44 $US
Poivre Noir en Poudre

Poivre Noir en Poudre

9,49 $US
طبق على شكل قلب من خشب الزيتون

زيت الزيتون التونسي الممتاز...

8,44 $US
Cumin en Poudre

كمون مرحي

9,49 $US
Ras el Hanout

Ras el Hanout

7,91 $US
طبق على شكل قلب من خشب الزيتون

هريسة

7,91 $US
Curcuma en Morceaux

Curcuma en Morceaux

4,22 $US
Romarin en Feuilles

ورق الاكليل

5,27 $US
طبق على شكل قلب من خشب الزيتون

Salade cuite (Mechouia)

7,91 $US
Curcuma en Poudre

كركم مرحي

5,27 $US
Thym en Feuilles

ورق الرعتر

6,86 $US
طبق على شكل قلب من خشب الزيتون

Pâtisserie Tunisienne...

10,02 $US
Fenouil en Grains

بسباس

8,44 $US
 Thym en Poudre

زعتر مرحي

7,38 $US
Badiane Entiére

قرفة

6,33 $US
Fenouil en Poudre

بسباس

9,49 $US
Cannelle en Bâtons

قرفة

5,27 $US
Fenugrec en graines

Fenugrec en graines

6,33 $US
Basilic en Feuilles

أوراق الريحان

7,91 $US
Fenugrec en Poudre

Fenugrec en Poudre

9,49 $US
Cardamome en Graines

بذور الهيل

5,27 $US
Cardamome en Poudre

Cardamome en Poudre

6,33 $US
Menthe séchée

Menthe séchée

6,33 $US
Carvi en Grains

كمون كعب

7,38 $US
molokheya-en-boite-poudre

ملوخية مرحية

7,38 $US
Carvi en Poudre

Carvi en Poudre

8,44 $US
Nigelle en Grains

Nigelle en Grains

5,27 $US
Clous de Girofle en Poudre

القرنفل

8,44 $US
Paprika en Poudre

Paprika en Poudre

7,38 $US
طبق على شكل قلب من خشب الزيتون

زيت الزيتون الممتاز التونسي

20,04 $US
Coriandre en Grains

Coriandre en Grains

7,38 $US